CLOSE

ภาพกิจกรรม ป.ป.ช. จับมือ กทม. เดินหน้าประเมิน ITA ภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมอบรม “กรอบการประเมิน ITAGC 2023” ในเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption-TaC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้แทนหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วย
--
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบเกณฑ์การประเมินภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) ในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายได้แก่ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 สำนัก ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และกลุ่มภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการสำคัญและมีวงเงินงบประมาณสูง ของ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 31 โครงการ คู่สัญญา 27 ราย มูลค่า 43,466,643,216 บาท
--
นอกจากนี้ ยังมี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของภาคเอกชนในการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐที่ดี มีแนวทางการต่อต้านการรับสินบน ที่เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การต่อต้านการให้สินบน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม การให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทน ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับ โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน จะมาจาก 4 ส่วน คือ การรับรู้ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานภาคเอกชน การรับรู้ของภาครัฐที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบ รวมไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาคเอกชนต่อสาธารณะ
--
ในการอบรมดังกล่าว ยังได้ชี้แจงถึงการใช้ “ระบบการประเมิน online ITAGC SYSTEM” ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ที่ปรึกษาการวิจัย และพัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูล ITAGC SYSTEM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross