CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม GRC in Practice บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม GRC in Practice ให้กับกรรมการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่าย และตัวแทนพนักงานทุกระดับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 13 และ 15 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างศักยภาพในการมีภูมิคุ้มกันและความสามารถในการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมรากฐานให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการ Certified Anti-Corruption (CAC), IOD

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross