CLOSE

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross