CLOSE

Innovation Foresight Institute (IFI) และ TRIS Academy of Management (TAM) ร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute-IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management-TAM) ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) จัด หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization : Certified Assessor Program) เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้มีความร่วมมือกับทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้รวมทั้งเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่มีความเหมาะสม สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนไทย ภายใต้ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับสนับสนุน โดยแบ่งออกได้เป็น 8 มิติ ได้แก่ 

  • ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Level) เป็นการพิจารณาเป้าหมายและทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงความเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 1 มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) และมิติที่ 2 มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus)
  • ระดับปฏิบัติการ (Operation Level) เป็นการพิจารณากระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 3 มิติด้านกระบวนการ (Process) และมิติที่ 4 มิติด้านผลิตผล (Result)
  • ระดับสนับสนุน (Foundation Level) เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมและความสามารถที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 5 มิติด้านบุคลากร (People) มิติที่ 6 มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) มิติที่ 7 มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) และมิติที่ 8 มิติด้านทรัพยากร (Resource)

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization : Certified Assessor Program) ในปีนี้ได้เปิดดำเนินการใน 2 รุ่น คือ CAP-1 (รุ่น 1) : วันที่ 24–25 พฤษภาคม 2564 และ CAP-2 (รุ่น 2) : วันที่ 31 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2564 รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาองค์กรตัวอย่าง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Certified Assessor (IOM-CA) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดติดต่อ LINE OA: @tris หรือ Email: trisacademy@tris.co.th

คุณมณฑ์ชนก T: 02-032-3000 ต่อ 8511

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross