CLOSE

ภาพกิจกรรม ทริส ร่วมสนับสนุนสำนักงาน ป.ป.ช. ในการต่อต้านการทุจริตผ่านกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำหรับภาคเอกชน

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors: ITAGC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC)

ทั้งนี้ ทริส คอร์ปอเรชั่น โดยสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ได้ร่วมกับสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ริเริ่มพัฒนาตัวแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาคเอกชน ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยเจตนารมย์ในการสนับสนุนการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลขององค์กรไทย อันนำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุกและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศผ่านอันดับการรับรู้การทุจริตหรือ Corruption Perception Index (CPI) ที่ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 110 จากทั้งหมด 180 ประเทศ

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC) มีองค์ประกอบของการประเมินทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITAGC INTERNAL แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITAGC EXTERNAL 1 (สำหรับภาครัฐที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญา) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITAGC EXTERNAL 2 (สำหรับหน่วยตรวจสอบ) และแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITAGC OPEN DATA ด้วย 5 มิติตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การต่อต้านการให้สินบน 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาภาครัฐ 3) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 4) การให้ทรัพย์สินและประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ และ 5) วัฒนธรรมการไม่ให้ไม่รับ โดยสามารถศึกษาเบื้องต้นได้จาก https://youtu.be/qq7m-1I4oYM

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross