CLOSE

ภาพกิจกรรม KM Day 2020 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมจัดงาน KM Day 2020 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ และความตระหนักให้กับบุคลากรของ กนอ. ในการให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ “ส่งไม้ต่อจากพี่สู่น้อง” โดยท่านรองผู้ว่าการ สุวัฒนา กมลวัทนนิศา (สายงานบริหาร) และท่านรองผู้ว่าการกฤตยาพร ทัพภะทัต (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) มีคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรม “AAR เพื่อการพัฒนางาน” เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำ AAR จากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross