CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) การประปานครหลวง

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross