CLOSE

ภาพกิจกรรม สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น โดยคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล ให้กับผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด สถาบันพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะความรู้ ปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross