CLOSE

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : Culture of Learning and People Development ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุธร ชุตินิยมการ Chief Operating Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal ความสำคัญของวัฒนธรรม และความท้าทายของผู้นำในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดย Leaders Talk ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 รุ่นที่ 3 ปีบัญชี 2564

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross