CLOSE

ภาพกิจกรรม Leaders Talk: Culture of Learning and People Development

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : Culture of Learning and People Development ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal และความท้าทายของผู้นำในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง  ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 ปีบัญชี 2564 รุ่นที่ 1

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross