CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Innovation Bootcamp) ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร การประปานครหลวง

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Innovation Bootcamp) ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกร การประปานครหลวง ในรูปแบบ online training ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 21 มิถุนายน 2565 รวมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 11 วัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ นวัตกรรมให้กับบุคลากรของ กปน. พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลงาน บริการ หรือการบริหารและวิธีการทำงานใหม่ สอดคล้องตามกรอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy ประกอบด้วย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.รณกร ไวยวุฒิ อาจารย์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คุณนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจ) การประปานครหลวง และคุณพิศวาท ภาพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 การประปานครหลวง ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานของนักนวัตกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้ารับฝึกอบรมได้บูรณาการแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ตลอดหลักสูตรจัดทำผลงานนวัตกรรม และวิธีการทำงานใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ที่สูงสุดต่อลูกค้า และองค์กรต่อไป

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross