CLOSE

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) ตามแนวทางของ Social Value International สำนักงาน ป.ป.ช.

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนในกิจกรรมการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหัวข้อ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment: SROI) ตามแนวทางของ Social Value International โดย ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และกรรมการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย-Social Value Thailand เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่แนวคิดการประยุกต์ใช้กับการประเมินผลโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross