CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการความรู้ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรตามโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (Organizational Knowledge Management Model) โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross