CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสื่อสารภายในทีมอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Communication for Team Engagement) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมโดยวิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy อาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross