CLOSE

SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION LEADERS: หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดข้อมูลคอร์สฝึกอบรม

SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION LEADERS
หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักบริหารสู่การเป็นผู้นำในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับความเติบโตขององค์กร

 • เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมองค์ความรู้สำคัญด้านความยั่งยืน
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ
 • หลักสูตรออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย และมีเครื่องมือพร้อมใช้งาน
 • เวทีเสวนาเรียนรู้ กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจยั่งยืน
 • ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดริเริ่มนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนองค์กร
 • ร่วมเป็นสมาชิก asb leaders network
 • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ จากทั้งของ TRIS Academy of Management และ Social Value Thailand

กลุ่มเป้าหมาย 

 • กรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 • นักบริหารที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะด้านกลยุทธ์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

ผลสัมฤทธิ์

 • สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์แนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างเป็นระบบ สู่เป้าหมายการสร้างความเติบโตยั่งยืนองค์กร
 • ร่วมเป็นเครือข่ายผู้นำองค์กรยั่งยืนที่เชื่อมโยงและร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคม

การประเมินผล

 • เข้าร่วมฝึกอบรมครบทุกหัวข้อ
 • ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม
 • จัดทำและนำเสนอผลงานตามที่กำหนด

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินหลักสูตรจะได้รับ
asb CERTIFICATE OF SUSTAINABLE BUSINESS TRANSFORMATION LEADERS
จาก TRIS Academy of Management และ Social Value Thailand

 • กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ (กรณีออนไลน์ สามารถดูย้อนหลังได้)
 • ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13:00-15:00 น. (กำหนดการ Onsite อาจมีการปรับตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 20 ชั่วโมง

กำหนดการ หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

วิทยากร

Course Fee: 99,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 19 กรกฎาคม 2565 ได้รับส่วนลด 20% เป็น 79,200.00 บาท

Date/Time: วันที่ 2- 30 สิงหาคม 2565 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13:00-15:00 น. (กำหนดการ Onsite อาจมีการปรับตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Platform: แบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ (กรณีออนไลน์ สามารถดูย้อนหลังได้)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711

การชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
1. สั่งจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” หรือ
2. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th

 • ค่าธรรมเนียมรวมอาหาร/เครื่องดื่มตามกำหนดการ และเอกสารประกอบ/อุปกรณ์/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
 • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม

Contact:

LINE OA: @tris
Email: trisacademy@tris.co.th

คุณปวัณยา
T: 02-032-3000 (ext. 8405)
M: 062-140-5465
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)
M: 098-465-4429

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross