Service

บริการของทริส

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน
(Performance Evaluation)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการออกแบบระบบการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลหรือในระดับโครงการ รวมทั้งการประเมินผลความสำเร็จตามภารกิจในการจัดตั้งองค์การของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง อาทิ เช่น ออกแบบการประเมินผลสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Performance Evaluation หรือ CEO Assessment) ออกแบบระบบประเมินผลและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร (Key Performance Indicators หรือ KPIs) เป็นต้น

องค์กรส่วนใหญ่ได้นำระบบการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) มาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งเน้นการวัดผลในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2538 โดยมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์เทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เช่น Balanced Scorecard, Economic Value Management (EVM) หรือ Benchmarking เป็นต้น มาใช้สร้างหลักเกณฑ์และแบบจำลองที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับผู้บริหาร ระดับบุคคล และระดับโครงการ รวมถึงความสำเร็จตามภารกิจในการจัดตั้งองค์กรให้แก่องค์กรต่างๆ ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

1.jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Management)

ทริสให้บริการทบทวนและออกแบบกระบวนงาน ปรับปรุงงานและให้บริการ (Operation Process & Service Improvement) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้าและทริสมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Operation organization redesign) ให้สอดคล้อง รองรับกับกระบวนงาน/งานบริการที่มีการออกแบบใหม่ และบริการที่เกี่ยวกับออกแบบระบบ IT (Information Technology) ที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในการดำเนินธุรกิจ องค์กรมักพบว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างจะสูง เนื่องจากกระบวนการทำงานมีความซ้ำซ้อน หรือมีความยุ่งยากเกินความจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงาน หลายองค์กรจึงต้องการที่จะลดต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลิตภาพให้สูงขึ้น รวมถึงตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

 

  2-2.jpg

 

โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและออกแบบ

 • กระบวนงานและการให้บริการ (Operation Process & Service Improvement) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือทดแทนเทคโนโลยีแบบเดิม
 • โครงสร้างองค์กร (Operation Organization Redesign) ให้รองรับกระบวนงานและงานบริการที่มีการออกแบบใหม่หรือรองรับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดแทน

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)

ความสำเร็จทางธุรกิจถือเป็นเป้าหมายขององค์กรที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถไปถึงยังจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ทริสในฐานะบริษัทที่สั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตลอดกว่า 20 ปี มีความมั่นใจในคำปรึกษาของเราว่าจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว และยั่งยืน และมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร การมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานขององค์กรจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษา
ทั้งระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) และระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) กับองค์กรชั้นนำ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยาวนาน มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งสามารถนำมาใช้ประยุกต์และปรับให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร

3.jpg

 

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

 

การจัดทำแผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์
(Business/Strategic Planning and Audit)

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมักมีภูมิหลังมาจากการวางแผนที่ดี และการนำแผนที่ดีมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ จากนั้นจึงมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้หรือให้บรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

การกำหนดทิศทางขององค์กรบนพื้นฐานของการตัดสินใจวางแผนอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์     ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการนำองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระบวนการวางแผนก่อนเริ่มต้นการดำเนินงาน จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักมีการกำหนดทิศทางขององค์กรบนพื้นฐานของการตัดสินใจวางแผน
อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการนำองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กรที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

ทริสเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ
และภาครัฐวิสาหกิจทั่วประเทศในการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ภายใต้กรอบแนวคิด/หลักเกณฑ์ของหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของ TQA, PMQA และ SEPA เพื่อให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจวางแผนธุรกิจหรือการดำเนินงาน 

4.jpg

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยการนำเอาหลักการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ปราศจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และความไม่แน่นอนต่างๆ อาทิ เช่น วิเคราะห์ VALUE DRIVER, RISK DRIVER, KRI, PORTFOLIO VIEW OF RISK และ LEADING INDICATOR ของทั้งตัวชี้วัดระดับองค์กรและความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น

การดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน มักต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบหรือเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายได้เสมอ ดังนั้น ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกระดับจำเป็นจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสร้างวัฒนธรรมการบริหารและปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่งสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทั้งใน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยง และมีงานบริการดังนี้

 • จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางและมาตรฐานที่เป็นสากล
 • ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อหาช่องว่าง (GAP ANALYSIS) ของระบบการบริหาร
  ความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันกับการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและมาตรฐานที่ดีเพื่อ
  การพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ระบุและทบทวนปัจจัยเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION AND REVISION) ความเสี่ยงระดับองค์กร
  ที่ส่งผลให้องค์กร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ VALUE DRIVER, RISK DRIVER, KRI, PORTFOLIO VIEW OF RISK และ LEADING INDICATOR ของทั้งตัวชี้วัดระดับองค์กรและความเสี่ยงองค์กร
 • จัดทำ SOFTWARE ในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ และกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ในการบริหารความเสี่ยง

 

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง

 

5.jpg 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

ที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
(Performance Enhancement and Good Corporate Governance Consulting Service)

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance: GG) และการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ทริสในฐานะผู้เชี่ยวชาญพร้อมเสนอบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทด้าน CG และ CSR ของท่าน เพื่อพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และการสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมงานหรือหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและผู้นำ
 

การจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความหลากหลาย โดยหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของทุกองค์กร นั่นคือ คณะกรรมการ และทีมผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และบทบาทผู้นำที่จะพาองค์กรก้าวผ่านวิกฤต หรือก้าวสู่โอกาสแห่งการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้องค์กรก้าวทันต่อแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล และ การปฏิบัติจริงสู่ผลสำเร็จ รวมทั้งจุดอื่นๆ ที่สามารถยกระดับให้พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบทบาทภาวะผู้นำของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมงานหรือหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการและผู้นำ ผ่านการจัดอบรมจากกรณีศึกษา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสาวนา และอื่นๆ เพื่อให้ผู้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานและเกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร ความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อความสำเร็จของผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ทริสยังมีฐานข้อมูลด้านระบบการบริหารจัดการที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงกับ
คู่เทียบในธุรกิจ อุตสาหกรรม เดียวกันเพื่อให้องค์กรทราบตำแหน่งของตน

 

6-1.jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

งานบริการด้านตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Consulting Service)

การประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยทำให้ท่านจะมั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ ในองค์กรของท่านมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR) การจัดทำแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Audit Plan) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) ล้วนแต่เป็นความเชี่ยวชาญที่ทริสมีพร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร งานตรวจสอบภายในจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ทั้งในด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน โดยได้พัฒนาแนวทางการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR) โดยการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
  การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ดี (Best Practices) ขององค์กรชั้นนำในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) และจัดทำแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Improvement Plan) ในระยะสั้นและระยะยาว
 • การจัดทำแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Audit Plan) ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อให้งานตรวจสอบภายในได้รับ
  การควบคุมในทุกระดับ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

 download.jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาประเมินคุณภาพระบบควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจกว่า 50 แห่ง อย่างต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ทำให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ ฐานข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงกับคู่เทียบในธุรกิจ อุตสาหกรรม เดียวกันเพื่อให้องค์กรทราบตำแหน่งของตนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน และด้านระบบการบริหารที่สำคัญและมีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ ทำให้ทริสมีความพร้อมในการให้บริการด้านการประเมินระบบควบคุมภายใน และจัดทำรายงานคุณภาพระบบควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือ กำไรและการเติบโต ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้นได้ คือ การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
และลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน และยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องจัดทำและประเมินการควบคุมภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการดำเนินงานตามกระบวนการทำงานนั้นๆ

ทริสเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายในให้กับรัฐวิสาหกิจจำนวนกว่า 55 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2547 โดยทีมงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีในด้านการควบคุมภายใน รวมถึงมีความพร้อมในการให้บริการและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร

5 องค์ประกอบ อ้างอิงจาก
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

 download (1).jpg

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)

ตั้งแต่ปีบัญชี 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจได้มีมติให้นำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ที่เป็นการนำปรัชญา และแนวคิดของการพิจารณารางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือบริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทริสได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในด้านการประเมินผลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จึงมีความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในปรัชญา หลักการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ SEPA เป็นอย่างดี ประสบการณ์ของทริสสามารถนำมาประยุกต์ให้องค์กรเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 

ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ โดยหลักสำคัญของระบบ SEPA อยู่ที่บริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายถึง วิธีการดำเนินงาน สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งครอบคลุมระบบการบริหารจัดการโดยรวม

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆ มากมายมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการดำเนินงานของ SEPA และได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ผ่านบุคลากรที่มีความพร้อมและเพียงพอต่อในการให้บริการให้คำปรึกษากับองค์กรต่างๆ อย่างใกล้ชิด

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

การวิจัยและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ
(Business Research & Data Analytics)

ทริสให้บริการออกแบบกรอบแนวทางการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก โดยมุ่งนำเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า สามารถสร้างความแตกต่างด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้

การวิจัยและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับธุรกิจ ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) ที่มีความถูกต้องตามระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้แก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทริสเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก และมุ่งนำเสนอแนวคิดหรือข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า สามารถสร้างความแตกต่าง
ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้

 

ทริสเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการยอมรับในการเป็นที่ปรึกษาพัฒนากรอบการวิเคราะห์ประเมินผลรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และวิเคราะห์ประมวลผลรางวัล SET Awards ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Awards ให้กับกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

download (2).jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

  

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ
(Customer Satisfaction Survey)

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ คือ กำไรและการเติบโต สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้น คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจนติดใจ และกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการซ้ำหรือเป็นประจำ ทริสเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และการสำรวจข้อมูลทางการตลาด ภายใต้กรอบแนวคิด/หลักเกณฑ์ของหมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าของ TQA, PMQA และ SEPA ให้แก่องค์กรชั้นนำจากภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาของทริสได้รับการยอมรับในความเป็นอิสระทางวิชาการตลอดมา

 

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการที่มีต่อสินค้าและบริการขององค์กร ถือเป็นผลลัพธ์ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากองค์กรละเลยหรือไม่ใส่ใจที่จะตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้ อาจทำให้สูญเสียลูกค้าเหล่านี้ให้กับคู่แข่งไปอย่างถาวร และประสบกับปัญหาความล้มเหลวทางธุรกิจได้ในที่สุด

 

ทริสมีงานบริการด้านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ ที่ประยุกต์ใช้แนวคิด/ตัวแบบต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการสำรวจข้อมูล และการเป็นที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานระดับชาติ มาใช้ในการกำหนดกรอบการสำรวจความพึงพอใจให้มีความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร มีความเฉพาะเจาะจงตามสภาพแวดล้อม ลักษณะกิจการ และกลยุทธ์ ที่อาจมีความแตกต่างกันไป เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการต่อไป

 

กระบวนการการดำเนินงาน

 11.jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

ฝึกอบรมโดยทริสอคาเดมี่
(Co-Created Training Service)

การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้หลากหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ “การฝึกอบรม”ทริสมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร และการประเมินผลในระดับต่างๆ ผสานกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุ่งเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานของบุคลากรทั้งใน
ด้านทัศนคติ (Attitude) พฤติกรรมทั่วไป (Behavior) ความถนัด (Aptitude) ความชำนาญ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และความสามารถ (Capacity) เมื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง จะเพิ่มความชำนาญในงานที่ทำมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

ทริสจึงมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร และการประเมินผลในระดับต่างๆ ผสานกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

 

Public Training

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

ทริสออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในส่วนของระดับองค์ความรู้ กระบวนการให้ความรู้ และระยะเวลาของการฝึกอบรมหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ความตามเหมาะสม

 

In-House Training

การออกแบบและวางแผนการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

ทริสมุ่งเน้นการค้นหา/วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ วางแผน และออกแบบหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน จากนั้น ส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพผ่านทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

 

Specialized

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

& การวางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงาน (Strategic Planning & Performance Management)

& การบริหารโครงการ (Project Management)

& การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (Risk Management & Governance)

& การจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ (Performance Excellence)

& การพัฒนาตนเองและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร (Life Skill)

 

 12.jpg

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

กลยุทธ์นวัตกรรมของบริษัท
(Essence of Innovation)

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการและส่งเสริมนวัตกรรม
ที่สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจ แนวทางการมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารในการจัดการนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างเป็นระบบ

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการและส่งเสริมนวัตกรรม

ที่สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจ

แนวทางการมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารในการจัดการนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างเป็นระบบ

แนวทางการจัดการความรู้ภายในบริษัทและกิจกรรมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สำคัญ

รูปแบบการติดตามประเมินผล และการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมของบริษัท

แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th

 

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management)

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. คุณพัชรี ชูติระกะ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8532
  Email: Phadcharee@tris.co.th

 2. คุณสุชาดา ทวีชัยวัฒน์ 
  Tel: 02-032-3000 ต่อ 8533
  Email: Suchada_p@tris.co.th

 3. คุณสุภณิดา เจริญสุข  
  Tel :02-032-3000 ต่อ 8534
  Email: Supanida@tris.co.th