CLOSE

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับ 12 (ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า) เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ก้าวทัน Digital Transformation และ New Normal ถึงพร้อมด้วยทักษะ ความรู้ที่จำเป็น และมี Mindset ของผู้นำในการวางแผนกลยุทธ์ และสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของธนาคาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Training) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 20-21 และ 26-29 ตุลาคม 2564

โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ก็ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ Service Blueprint (การบริการที่เป็นเลิศ) และเป็นประธานปิดโครงการฯ โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้บูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตรจัดทำ Service Blueprint เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างคุณค่าให้องค์กร ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้บริหารนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้างประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า เกษตรกร และองค์กรต่อไป

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross