CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) ให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross