CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้กับผู้บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross