CLOSE

ทริส ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการความรู้องค์กร ISO 30401 ทั้งองค์กรเป็นแห่งแรก

ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Corporation) ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการความรู้จาก The British Standards Institution (BSI) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 30401: 2018 Knowledge Management Systems ครอบคลุมทุกกระบวนงาน (Enterprise-wide) เป็นองค์กรแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ ทริส ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร การวิจัยและสำรวจข้อมูล การพัฒนาสมรรถนะ และการประเมินประสิทธิผลขององค์กร จึงให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรในทุกด้านรวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งแน่นอนว่าการจัดการความรู้องค์กรอย่างเป็นระบบนั้นย่อมช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพของการให้บริการและผลงานที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้า โดยคุณค่าของการจัดการความรู้นั้นยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้บุคลากรมีสมรรถนะและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ISO 30401 Knowledge Management Systems เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการความรู้ที่จัดทำขึ้นและเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2561

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross