CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้กับผู้จัดการความเสี่ยง จากสายงานต่างๆ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์/มาตรการจัดการความเสี่ยงของสายงาน โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross