สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ After Action Review (AAR) เพื่อการพัฒนางาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับบุคลากร/ระดับฝ่ายงานในกระบวนงานที่สำคัญ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา นำทีมโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณภักดิ์พิบูลย์ อังศวานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐานด้านทักษะดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Dr.Hugh O'Connell, Managing Director และคุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทริส คอร์ปอเรชั่น และอาร์เอ็มไอ เน็กซ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross