สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานของการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรโดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 (Building Digital Manpower) ให้กับบุคลากรของทริสทั่วทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีบริษัท อารเอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณภักดิ์พิบูลย์ อังศวานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท อาร์เอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐานด้านทักษะดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Dr.Hugh O'Connell, Managing Director และคุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทริส คอร์ปอเรชั่น และอาร์เอ็มไอ เน็กซ์ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross