สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับคณะกรรมการ คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนัก/กองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ ดิ ไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี โดยทีมวิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล, คุณอภิพร สินเหลือ และคุณมณฑ์ชนก มณีโชติ

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมจัดงาน KM Day 2020 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ และความตระหนักให้กับบุคลากรของ กนอ. ในการให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เช่น กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ “ส่งไม้ต่อจากพี่สู่น้อง” โดยท่านรองผู้ว่าการ สุวัฒนา กมลวัทนนิศา (สายงานบริหาร) และท่านรองผู้ว่าการกฤตยาพร ทัพภะทัต (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) มีคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรม “AAR เพื่อการพัฒนางาน” เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำ AAR จากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs) ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross