สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 ในช่วงของการสรุปผล เมื่อวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของบริษัทต้นแบบ เสนอแนะข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร 70 คน และระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมอบรมผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 ภาคการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23-24 มิถนายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมบริษัทต้นแบบ เสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP)
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทต้นแบบด้านนวัตกรรม ได้แก่ คุณพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (อดีต) ผู้จัดการส่วนอาวุโส BiiC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด, คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด และคุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบงาน (Work System Design) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบงานและกระบวนการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการทำงาน และ SLA ของกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบกับระบบงานขององค์กรได้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และให้ทราบถึงความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สนช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง โดยวิทยากร  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564ในรูปแบบ online training โดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ขวัญรัฐ  ส่วนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

innovation contest_2021

          As suggested by National Innovation Agency under The Ministry of Science and Technology, On 20th June 2006, the cabinet had arrived with approval on program that wishes to honor his majesty the king as “The father of Thai innovation” in order to show gratitude as well as respect to the king’s wisdom and ability in innovative area in which he used technology to solve the problem of soil acidification, turning it to usable condition for agricultural purpose, according to the his majesty’s initiative project called “klaeng-din” or so-called “tricking the soil” which was firstly done in Narathiwat province. The program also included nominating 5th of October as “National Innovation Day”. 

         “Klaeng-Din”, the royal soil improvement project”, emphasizes the notion of integrating between technology and managerial innovation to find the most suitable solution to solve the problem of soil acidification which has never been found nowhere else and no one has ever successfully solved the following problem and brought it to the eyes of public. This shows his majesty the king’s wisdom and ability that truly qualifies him to be “an innovator”.

          On annual National Innovation Day, NIA decides to hold the ceremony that pays tribute to His majesty the king as “the father of Thai innovation” and holds the award presentation ceremony so as to induce and honor all innovators in all section that have made benefits to national economy and society as a whole.

สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด และส่งผลงานได้ที่ https://award.nia.or.th/th

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross