Tag: knowledge

ภาพกิจกรรม สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ่านต่อ