สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานของการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรโดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technologies for Enterprise) ให้กับพนักงานทุกส่วนงานและทุกระดับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักการ องค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี Big Data และแนวทางในการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิทยากรคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทริส คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการสร้างกำลังคนดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 (Building Digital Manpower) ให้กับบุคลากรของทริสทั่วทั้งองค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน (ICDL Workforce Basics) สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร (Transform People) ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีบริษัท อารเอ็มไอ เน็กซ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อองค์กรของท่านอยากยกระดับองค์กรให้พร้อม
กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ การกำกับ
ดูแลกิจ(GoodGovernance: GG)
และการดำเนินงาน เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ
ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้
กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐาน…

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross