สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ Social Value International จัดกิจกรรม Social Value Matters 2021 - Session Brief: Valuation in the Boardroom เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดแนวคิดของคณะกรรมการบริหารต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยวิทยากรจากนานาประเทศ ได้แก่ Mr. Shaun Doran CEO, FRC Group Ms. Rayne van den Berg CFO, Forico Mr. Carl Obet Director IDEA Group โดยมี Ms. Charmain Love Co-Founder &C Activist in Residence at B Lab UK เป็นผู้ดำเนินรายการ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และความท้าทายของนักบริหารในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 รุ่นที่ 2 ปีบัญชี 2564

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้กับบุคลากร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย คุณวิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร สสปน. ร่วมทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 1 ปีบัญชี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับ 12 (ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า) เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประสานความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่ผู้อื่น สนับสนุนการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับภารกิจงานในตำแหน่งปัจจุบันและทดแทนตำแหน่งสำคัญในอนาคตตามระบบ Succession Planning ต่อไป
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Training) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 21 – 23 กันยายน 2564
และวันที่ 23 กันยายน 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ Service Blueprint (การบริการที่เป็นเลิศ) และเป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริการอย่างมีคุณภาพอันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมทั้ง Knowledge-set Skill-set และ Mindset ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และ New Normal สามารถขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

TRIS Digital Academy ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะเพื่อรับวุฒิบัตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection: International Certified Program) ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2564 โมดูลใหม่ล่าสุดของ ICDL เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ที่ปรึกษา TRIS Digital Academy และประธานผู้ก่อตั้ง know-edge.org

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : Culture of Learning and People Development ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal และความท้าทายของผู้นำในการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง  ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 ปีบัญชี 2564 รุ่นที่ 1

TRIS Digital Academy โดย สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัล มาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีดิจิทัล (Digital Governance) ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา สามารถพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล การตรวจสอบ และบริหารจัดการทางด้านดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและตามมาตรฐานและเทคนิคที่เกี่ยวข้องโดย ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี วิทยากรและที่ปรึกษา TRIS Digital Academy

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีเสวนา Leaders Talk : New Normal Leadership ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารงานในยุคแห่งความปกติใหม่ และความท้าทายของนักบริหารในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยงานเสวนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง  ธ.ก.ส. กับ TRIS Academy ในโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 ปีบัญชี 2564 รุ่นที่ 1

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross