สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ร่วมทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบงาน (Work System Design) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบงานและกระบวนการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการทำงาน และ SLA ของกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบกับระบบงานขององค์กรได้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และให้ทราบถึงความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สนช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง โดยวิทยากร  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) ดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564ในรูปแบบ online training โดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ขวัญรัฐ  ส่วนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการองค์กรระดับต้น ยุค 4.0 (Chiefs for Change) ในรูปแบบ online training ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าแผนก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ, คุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรม Online Course หลักสูตร Knowledge Mapping: from Concept to Actions (Session 2) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากการจัดทำ Knowledge Mapping พร้อมทั้ง เรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยวิทยากร ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute-IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management-TAM) ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) จัด หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization : Certified Assessor Program) เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้มีความร่วมมือกับทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้รวมทั้งเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่มีความเหมาะสม สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนไทย ภายใต้ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model-IOM) ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับสนับสนุน โดยแบ่งออกได้เป็น 8 มิติ ได้แก่ 

  • ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Level) เป็นการพิจารณาเป้าหมายและทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร รวมถึงความเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 1 มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) และมิติที่ 2 มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus)
  • ระดับปฏิบัติการ (Operation Level) เป็นการพิจารณากระบวนการและแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 3 มิติด้านกระบวนการ (Process) และมิติที่ 4 มิติด้านผลิตผล (Result)
  • ระดับสนับสนุน (Foundation Level) เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมและความสามารถที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร คือ มิติที่ 5 มิติด้านบุคลากร (People) มิติที่ 6 มิติด้านวัฒนธรรม (Culture) มิติที่ 7 มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) และมิติที่ 8 มิติด้านทรัพยากร (Resource)

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินเพื่อประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization : Certified Assessor Program) ในปีนี้ได้เปิดดำเนินการใน 2 รุ่น คือ CAP-1 (รุ่น 1) : วันที่ 24–25 พฤษภาคม 2564 และ CAP-2 (รุ่น 2) : วันที่ 31 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2564 รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายกรณีศึกษาองค์กรตัวอย่าง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง Certified Assessor (IOM-CA) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดติดต่อ LINE OA: @tris หรือ Email: trisacademy@tris.co.th

คุณมณฑ์ชนก T: 02-032-3000 ต่อ 8511

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross