สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application

งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด และวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร ได้แก่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่, คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ ผู้จัดการแผนกบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมในองค์กรและบริหารงานวิจัย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมที่ 4: พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ กลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันพิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับแนวทาง Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom คือ ผู้แทนของ 9 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (5) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (8) หอการค้าไทย และ (9) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายในหัวข้อ “พิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” และในช่วงบ่าย เป็นการร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับ Roadmap ดังกล่าว

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 2 : Unlock Your Innovation Capability (ขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application โดยงานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถึงความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิดและวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร โดย ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ กรรมการผู้จัดการ Bold Group Thailand, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และดร.สุรเดช จองวรรณศิริผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 ในช่วงของการสรุปผล เมื่อวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2564 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญของบริษัทต้นแบบ เสนอแนะข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตร 70 คน และระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมอบรมผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 ภาคการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23-24 มิถนายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมบริษัทต้นแบบ เสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP)
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทต้นแบบด้านนวัตกรรม ได้แก่ คุณพรฤดี อุทารวุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (อดีต) ผู้จัดการส่วนอาวุโส BiiC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด, คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด และคุณรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ร่วมทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบงาน (Work System Design) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบงานและกระบวนการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการทำงาน และ SLA ของกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบกับระบบงานขององค์กรได้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยาการจัดการ ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Enterprise Risk Management and Internal Control System) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความท้าทายขององค์กรต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และให้ทราบถึงความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สนช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง โดยวิทยากร  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2022 TRIS Corporation Limited
cross