CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม The Future Leader สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม The Future Leader ให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการอาวุโส ระดับจัดการ และจัดการอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 7-8 และ 29-30 มีนาคม 2566 รวมระยะเวลา 4 วัน เพื่อพัฒนาผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย, ผศ.ดร. ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ และ Arnauld de Nadaillac

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross