CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era)

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (Enterprise Risk Management Challenges in the New Era) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยวิทยากรที่ปรึกษา ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ และคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross