หลักสูตรฝึกอบรม

Training Course

PUBLIC TRAINING

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร สถาบันวิทยาการจัดการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งในส่วนของระดับองค์ความรู้ กระบวนการให้ความรู้ และระยะเวลาของการฝึกอบรมหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

IN-HOUSE TRAINING

การออกแบบและวางแผนจัดฝึกอบรมภายในองค์กร การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เราจึงมุ่งเน้นการค้นหา/วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ วางแผน และออกแบบพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนองตอบต่อช่องว่างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านทักษะความรู้ทางเทคนิคต่างๆ (Technical Skills) และมิติด้านทักษะความรู้ทางการบริหารตนเองและการปฏิสัมพันธ์ (Life Skills) โดยจะออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพผ่านทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์