TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 3

The essence of competitiveness is liberated when we make people believe that what they think and do is important – and then get out of their way while they do it.” – Jack Welch

          เป้าหมายตัวเลขข้อมูลในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมักจะต้องพูดถึงการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะต้องมีการประเมิน ตัวเลข GDP นี้เพื่อแสดงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนว่าต้องเชื่อมโยงมายัง ภาคสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

         การใช้เป้าหมายการเติบโตของ GDP เป็นเป้าหมายการทำงานของรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ อาจ ไม่เพียงพอในเมื่อประเทศจะต้องต่อสู้แข่งขันในตลาดโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในปัจจุบัน ด้วยการมองไปถึงการวัดประเมินและจัดอันดับต่างๆ ผ่านดัชนีที่สำคัญและยอมรับในระดับโลก น่า จะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในยุคที่การแข่งขันมีความเข้มข้น การเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็ว และผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

         ก่อนปี 2000 The IMD World Competitiveness Index ที่จัดทำโดยสถาบันวิชาการ อิสระ เป็นเพียงดัชนีเดียวที่มีความสำคัญในการแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่างๆ ซึ่งต่อมาทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือ World Economic Forum (WEF) ริเริ่มจัดทำดัชนีในลักษณะเดียวกันขึ้นมาบ้าง เพียงแต่อาจมีโมเดลและ มุมมองที่ต่างกันออกไปบ้างในรายปัจจัย

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.