CLOSE

TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE ISSUE 3

"The essence of competitiveness is liberated when we make people believe that what they think and do is important - and then get out of their way while they do it." - Jack Welch

          เป้าหมายตัวเลขข้อมูลในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมักจะต้องพูดถึงการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะต้องมีการประเมิน ตัวเลข GDP นี้เพื่อแสดงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนว่าต้องเชื่อมโยงมายัง ภาคสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

         การใช้เป้าหมายการเติบโตของ GDP เป็นเป้าหมายการทำงานของรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ อาจ ไม่เพียงพอในเมื่อประเทศจะต้องต่อสู้แข่งขันในตลาดโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในปัจจุบัน ด้วยการมองไปถึงการวัดประเมินและจัดอันดับต่างๆ ผ่านดัชนีที่สำคัญและยอมรับในระดับโลก น่า จะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในยุคที่การแข่งขันมีความเข้มข้น การเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็ว และผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

         ก่อนปี 2000 The IMD World Competitiveness Index ที่จัดทำโดยสถาบันวิชาการ อิสระ เป็นเพียงดัชนีเดียวที่มีความสำคัญในการแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่างๆ ซึ่งต่อมาทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือ World Economic Forum (WEF) ริเริ่มจัดทำดัชนีในลักษณะเดียวกันขึ้นมาบ้าง เพียงแต่อาจมีโมเดลและ มุมมองที่ต่างกันออกไปบ้างในรายปัจจัย

บทความก่อนหน้า
บทความถัดไป
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross