CLOSE

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 1 ปีบัญชี 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 12 หลักสูตร Smart Director 2 รุ่นที่ 1 ปีบัญชี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับ 12 (ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า) เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ประสานความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่ผู้อื่น สนับสนุนการวางแผนพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับภารกิจงานในตำแหน่งปัจจุบันและทดแทนตำแหน่งสำคัญในอนาคตตามระบบ Succession Planning ต่อไป
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Training) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 15 – 17 และ 21 – 23 กันยายน 2564
และวันที่ 23 กันยายน 2564 นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ Service Blueprint (การบริการที่เป็นเลิศ) และเป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริการอย่างมีคุณภาพอันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมทั้ง Knowledge-set Skill-set และ Mindset ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และ New Normal สามารถขับเคลื่อนงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมั่นคงและยั่งยืน

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross