CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดย คุณวิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร สสปน. ร่วมทบทวนและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับวิทยากร สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ และคุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross