รับมือกระแสความเปลี่ยนแปลงด้วย “ความร่วมมือบนการแข่งขัน”