CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice)

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานของการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรโดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross