CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicators (KRIs)

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก Key Risk Indicators (KRIs) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ ผศ.จรูญ บุญสนอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross