CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency in Practice) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency in Practice) ให้กับบุคลากรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยได้รับเกียรติจากคุณพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณสุรินทร์ แก้วระย้า ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ คุณณะที ไกรลพ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ร่วมเปิดโครงการอบรบฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก 86 สาขา ร่วม 200 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตาม ISO:14045 และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯโดยวิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการ และคุณอธิวัตร จิรจริยาเวช นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross