CLOSE

ภาพกิจกรรม ทริสร่วมลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานบูรณาการฯ EEC

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการสำคัญของแผนงานบูรณาการฯ EEC  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง Automation Park ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  Automation Park จะเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ในสาขา Robotic เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ สถานศึกษา ซึ่งยึดแนวทางตามยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากร ของ EEC-HDC ในรูปแบบ Type A  และ Type B  

และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทริสร่วมกับผู้บริหาร สกพอ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่ วังจันทร์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบถ้วน (Innovation Ecosystem) ส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ตามแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบด้วย 4 เมืองหลัก ได้แก่ เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)  และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (กลุ่มอาคาร EECi Phase 1A)

ตลอดจนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการนำเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาในภาคการเกษตร ผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer) โดยร่วมมือกับ สวทช. ในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการแปรรูปอาหาร และการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ บ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross