CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) รุ่นที่ 1 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross