CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (High Impact Presentation) ในรูปแบบ online training เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Powerpoint Presentation ให้สวยงาม เข้าใจง่าย และดึงดูดผู้ฟัง พร้อมการฝึกปฏิบัติสร้างความมั่นใจการนำเสนองาน โดยวิทยากร คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross