CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ให้กับระดับผู้จัดการ/ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager Group) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross