CLOSE

ภาพกิจกรรม หหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (ERM & Risk Identification Workshop) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล (ERM & Risk Identification Workshop) ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการความเสี่ยง บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยวิทยากร ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross