CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรฝึกอบรม ESG for Sustainable Business บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

academy of sustainable business โดยสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ESG for Sustainable Business ให้กับผู้บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี Chief Executive Officer บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและร่วมฝึกอบรมกับผู้บริหาร ซึ่งหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมระดมสมองระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (ESG Materiality) นำไปสู่กำหนดเป็นแนวทางและแผนงานด้านความยั่งยืนต่อไป โดยวิทยากรที่ปรึกษา academy of sustainable business ดร.จงโปรด คชภูมิ

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross