CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management)

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างการจัดการเชิงรุกการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ
© 2024 TRIS Corporation Limited
cross