CLOSE

ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้นำองค์กร (Risk Management for Enterprise Leaders) ให้กับผู้บริหารระดับสูง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยวิทยากรที่ปรึกษา ผศ.จรูญ บุญสนอง

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross