CLOSE

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบกรรมการผู้จัดการ ทริส เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคเอกชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คุณธันยพร กริชติทายาวุธ, Executive Director สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เข้าพบคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ และคุณอาวุธ วรรณวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือแนวทางการประเมินผลด้านสังคมในหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตระยะยาว

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross