CLOSE

ภาพกิจกรรม IOP Day 2021 : Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application

งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด และวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร ได้แก่ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่, คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ ผู้จัดการแผนกบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมในองค์กรและบริหารงานวิจัย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

© 2024 TRIS Corporation Limited
cross